รถยนตพลงงานไฟฟา ev กำลงเปนทสนใจของคนไทยอยางมากในชวงเวลาน เนองจากเปนเทคโนโลยแหงอนาคต ทชวยลดการใชนำมน และเปนมตรตอ. ทงนจากสถตของกรมการขนสงทางบก ณ วนท 31 ธค. แอ กซอลตา ประกาศเทรนด ส รถป 21 ส อ เล […]

จำนวน 39 สถาน วชรพล-ทองหลอ พระโขนง-พระราม3 พระราม3-ทาพระ คาดการณป92 ผโดยสาร 7 แสนคน. กระแสรถไฟฟากำลงอนเทรนด เชนเดยวกบบรษท เอเอเอส ออ. คอนโด ช วาท ย เรสซ เดนซ […]

อนาคตของรถพลงงานไฟฟาในไทยจะไปในทศทางใดกนแน บางกวายงดไมคอยสดใส ซงในความคดเหนผม. ทงน จากขอมลปจจบน มรถยนตไฟฟาจำหนายในประเทศไทย ในชนดใชแบตเตอร bev จำนวน 11 ยหอ 13 รน สวนรถแบบปลกอน ไฮบรด phev นนม 7 ยหอ. Https […]

รถไฟฟาของไทยในอนาคต ตอบกลบ 8 เมอ. รถไฟฟาสายสแดงเขม มหาชย-ธรรมศาสตร รวมระยะทางทงหมด 1143 กโลเมตร มทงหมด 38 สถาน เปนเสนทางรถไฟฟาชานเมองทเชอมตอกรงเทพฯ โซน. แนวข อสอบ กรมทางหลวงชนบท ท กตำแหน ง […]

จากโครงการสรางอนาคตไทย 2020 ทเคยถกโพสตไปนน. นรฒ มณพนธ ผวาการรถไฟแหงประเทศไทย ผวาการรถไฟคนใหม เผยแนวคดและยทธศาสตรใหกบการรถไฟไทย รฟท เปาหมายผนำระบบรางทดสด. Phaya Thai Station Thailand Thailand Thai Model Railway ถาถามวา ประเทศไทย […]

คำวารถยนตไฟฟาสำหรบเมองไทย อาจจะยงเปนเรองใหมอย แตเอาจรงๆแลว เรากคนเคยกบรถยนตไฟฟามานานแลวในรปแบบของรถยนต Hybrid. รถยนตพลงงานไฟฟา ทงแบบไฮบรดและแบบเตมตวกำลงทยอยออกรนใหม ๆ ออกมายวนำลาย. Excellent Future Cars Info Is Offered On Our Website Check It […]