วา ทางการอนเดยรบมอบเครองบนรบ ราฟาเอล จากฝรงเศส 5 ลำแรกในวนน โดยเครองบนรบทง 5 ลำเปน. กอนหนานนไมกชวโมง กองทพปากสถานยงเครองบนอนเดยตก 2 ลำ ความตงเครยดระหวางอนเดย-ปากสถานปะทอกครง เมอกลมตดอาวธ. Bloggang Com Analayo คร าว […]

2414 รชกาลท 5 เสดจออกจากกรงเทพฯ โดยเรอพระทนงบางกอกผานอาวไทย ออมแหลมมลาย แวะทเมองสงคโปร มะละกา จากนน. มกราคม ทผานมา เปนวนคลาย. Curry In Boxes ร านอาหารอ นเด ยโฮมเมดของค ร […]