ปวย องภากรณกบปรด พนมยงค มความผกพนอยางยาวนาน. อก 3 ป ไมนานเกนรอ เอกสารลบ ของ ปรด พนมยงค จะถกเปดเผย ขอเอามารรนอกรอบ ใครทยงไมเคยศกษาเรองน อยากรเพมเตมไดนะครบ ม. Changeintomagazine ธนชาตประก นภ […]