คณสามารถไป สโมสรพลทหารปนใหญ พลปตอ1 โดย รถบส หรอ รถไฟใตดน มสายรถและเสนทางทหยดตามจดจอดใกลเคยง – รถไฟใตดน. คณสามารถไป กองพลทหารปนใหญตอสอากาศยาน พลปตอ Air Defense Artillery Division โดย รถบส หรอ […]