เครองบนโบอง 747 อายครบ 50 ป เมอเดอน กย. ๒๕๔๙ เครองบนลำสดทายบนออกจากสนามบนดอนเมอง และเครองบนลำแรกบนลงทสนามบนสวรรณ. โปแลนด เตร ยมส งซ อเคร องบ นรบ F 35 จากสหร […]