อลมเนยม Aluminium เปนเฟรมยอดนยมของบรรดานกจกรยานทงหลายแหล เพราะมนำหนกเบา ดแลรกษางาย ไมเปนสนม แตเกดการผกรอนได อนเกดจา. จกรยานเสอภเขา Zonic รน Evans 275นวเฟรมอลมเนยม เกยร 24 สปดโชคหนา รบแรงกระแทกหลกอานปลดไวระบบเบรค. จ ดเลย Meadow […]

จกรยานเสอหมอบ โคโยตcoyote รน race เฟรมอลมเนยม. 4 ทสดจกรยานเสอหมอบอลมเนยม 2021สงเสรมการใชจกรยานกด like sharecomment. ซ อเลย Colnago A1r จ กรยานเส อหมอบ Shimano 105 เก […]