นสสน อลเมรา อโค คาร 4 ประต ดไซนหรหรา พรเมยม โฉบเฉยวทกมมมอง ดวยรปลกษณทสะกดทกสายตา. ทงน นสสน อลเมรา ใหม พรอมจำหนายตงแตวนน และจะเรมสงมอบรถ ในเดอนธนวาคม 2562 เปนตนไป พรอมการประกนรถยนตเปนเวลา […]