จาก mrt สถานอสรภาพ ใกลไอคอนสยาม รพศรราช โทร1775 ตอ 66. สถานอสรภาพ – เปนสถานรถไฟฟาใตดนแรกและสถานเดยวทฝงธนบร แนวคดการออกแบบใชหงสเปนสญลกษณ ซงเปนสตวสรมงคลและ. ร ว วทำเล Aspire สาทร ราชพฤกษ Reviewyourliving […]