โจมต กองทพอสราเอลกลาววา ฝงเครองบนรบ. Marine Corps ไดประกาศการนำเครองบนขบไล F-35B รน. Israel Announces F 16 Variant Upgrades ทหาร ในสาธารรฐเชค สวนของไทยถกอพเกรดโดย อสราเอล ใหสามารถใชอาวธ nato […]