การตนดาบพฆาตอสร เลม1-20ลาสดยงไมจบ หนงสอใหมในซล ขายแยกเลม ชอป ดาบพฆาตอสร เลม1-20แยกเลม. คเมะส โนะ ไยบะ ดาบพฆาตอสร เปนซรสหนงสอการตนของประเทศญปน เนอหากลาวถงคามาโดะ ทนจโร เดกหนมผกลายเปนนกลาอสร. ป กพ นโดย Fahra Raj […]

ผานฟาบคเซนเตอร รานแรกขอแนะนำรานผานฟารานชอดงทคนในวงการหนงสอการตนรจกกนด รานนมจดเดนมากๆ ในเรองการให. 8 เทพอสรมงกรฟา เปนนยายกำลงภายในของประเทศจนทไดรบความนยมอกหนงเรอง ตวละครเอกของเรองคอ. Ah Dai ม งงะ นางฟ า 8เทพอสรมงกรฟานบเปนผลงานลำดบท11 จากนยายกำลงภายใน14เรองของกมยง ทเขาใชแรงบนดาลใจจากการใฝใจในพทธศาสนามาสรางเปนตวละคร. หนังสือ การ์ตูน 8 […]