ตลาดรถยนตไทยในป 2563 เปนททราบกนดอยแลววา ไดรบผลกระทบอยางรนแรงจากภาวะการแพรระบาดของไวรส โควด-19 จบตาป 2564 ยอดทคายรถ. ราคารถใหม 2021 รวมราคารถยนต ทกรนทกยหอในตลาด ตดตามราคารถใหม ราคารถยนตอพเดทรนใหมลาสด ราคารถยนตมอสอง ราคารถจรงสงตรงจาก. Toyota พร อมแล วเพ […]