อายของยางรถยนตขนอยกบการใชงานเปนสำคญ และในปจจบน หากเปลยนยางรถยนตจากศนยบรการรถยนต fast fit หลายๆ เจากจะเพมการรบประกน. นายธาน สบฤกษ รองอธบดกรมการขนสงทางบก เปดเผยวา ตามทคณะรฐมนตรมมตเหนชอบใหขยายอายการใชงานของรถยนตรบจางบรรทกคนโดยสาร. ยก ก านป ดน ำฝน เม อจอดรถกลางแดด ช […]

การนบอายการใชงานของรถ ใหนบอายทางทะเบยนโดยนบตงแตวนทจดทะเบยนครงแรก ถงวนสนสดอายภาษประจำป วนครบกำหนดเสยภาษ. การใชรถเพอการพาณชยและใชรบจางรถสาธารณะเบยประกนชน 1 แพงขน 36 เมอเทยบกบการใชรถสวนบคคลครบ. มอเตอร ไซค Yamaha R 15 Smokybike อาคารศนยเรยนรสขภาวะ เลขท 998 ซอยงามดพล แขวงทงมหาเมฆ […]