รวมอพารทเมนท bts อารย หอพก bts อารย กวา 270 แหง. Ari Station รหส N5 เปนสถานรถไฟลอยฟา ในเสนทางรถไฟฟาเฉลมพระเกยรต 6 รอบพระชนมพรรษา รถไฟฟาบทเอส สายสขมวท ยกระดบ. […]