ฮบมอเตอร Hub Motor เปนการนำเอามอเตอรไปไวทดมลอเพอใชในการ. จากขอมลและสเปคของ ฮบมอเตอร 36V350W สภาวะท Rate Load มความเรวรอบ 2661 รอบนาท หากใชลอ. 36โวลต 250ว ตต จ กรยานพ บไฟฟ […]