รถไฟฟา MRT ในฮองกงตกรางใกลสถานยานเกาลน ตโดยสารหลดจากขบวน 3 คน ทำคนบาดเจบ 8 ราย เมอเวลาประมาณ 0832 น. สำหรบเพอน ๆ ทตองการจะใชบรการรถไฟฟาใตดน MTR ทฮองกงเยอะ ๆ ภายใน 1 […]

Find the cheapest train ticket from เซนเจน to Aojiang. จากนนออกเดนทางกลบส ฮองกง โดยรถไฟ เวลาเดนทาง 130 ชวโมง ขนอยกบการจราจร. สองสาวแพ คกระเป าตะล ย […]

ซอบตรโดยสารรถไฟฮองกง แอรพอรต เอกซเพรส Hong Kong Airport Express แบบออนไลน พรอมเพลดเพลนไปกบความสะดวกสบายในการเดนทางระหวางสถานฮองกง. ถาเทยวในฮองกงครบแลวแตยงไมหนำใจ แถมยงพอมเวลาเหลออก แนะนำใหขามไป ทวรมาเกา หาของอรอยกนตอเลยคะ มาเกากเปนพนท. เท ยวประหย ดฉบ บน กศ […]

เปนบตรทใชจายคาเดนทางในฮองกงไดทกแบบ ทง รถบส รถไฟ รถราง ทจอดรถ บรการตางๆเชน ต Locker รานอาหาร ศนยอาหาร และใชซอของใน. 2562 เวลา 1447 น. ฮ องกง 2ว น1ค […]

ท วร ฮ องกง 4 เม อง ราคาส ดค ม เด นทางคร งเด ยว ได เท ยวฮ องกง เซ นเจ […]