มอระ ฮารมะ มผลงานการแสดงทสรางชอเสยงมากมายและถอเปนนกแสดงระดบแถวหนาของประเทศญปน อาท ภาพยนตร Sky of Love 2007 ภาพยนตร From Me to You 2010. ฮารมะมอระ วนวาเลนไทน ValentinesDay HarumaMiura AveMaria […]