มาตรการ ธนาคาร ชวยลกหน ฝา covid-19 หรอ ไวรสโคโรนา ของแตละสถาบนการเงน กำหนดเปนมาตรการชวคราว 2 ป ถงธนวาคม 2564. หากใครขยนจายชำระและมวนยตรงเวลา ธนาคารกพรอมคนความสขดวยการลดทงตนและลดทงดอกใหคณอมใจ แตใครอยากผอนแบบสบาย ๆ ไมรบรอน. ธนาคารเก ยรต […]