สวสดครบ ผมเพงเรมปนจกรยานไดประมาณ 1 เดอนครบ Bianchi Kuma 271 ตอนนเจอปญหาเวลาเปลยนเกยรครบ รสกมนไมนมนวลเทาทควร ไมแนใจ. จากคำถามจขกทเหมอนคนไมเคยขจกรยานมเกยรเลยดวยซำไปครบ จกรยานทวไปมเฟองเกยรทลอหลงแคไมเกน 11 ระดบรนทอปสดของโลก. ร บเป นเจ าของ Swiss Eagle […]

ขายฟกเกยร fixed gear และอะไหลราคาถก ราคา 6500 และลอพรอมดมใชไมถงสบครงราคา 3200 นดเจอทสถานนรถไฟฟา วงเวยนใหญ หรอตดตอ มด 089-117-4002 082-981-6268. สนใจตดตอ 0920194382และ054323237 หรอ. ป กพ นในบอร […]

Product details keysto k007L. เกยร เฟองหลง โซ สบจานหนา สบจานหลง ใชกบจกรยานราคาถก มผลตตงแต 5 6 และ 7 เกยร 151821 speed หากพบเกยรชอนอย. จ […]

– จกรยานไฟฟาทรงSport 6เกยร 24. จกรยานแมบานญปนมอ 2 ขนาดลอ 26มเกยร Shimano 6 เกยร ไฟปนไดนาโม พรอมกญแจลอคลอ สเดมจากญปน ปนแนน ปนเบา รถพรอมใชงาน สนใจ. รวว จกรยานเดกโต […]

เปน เกยรระดบทเรมใชสำหรบ การขเสอภเขา ตามปา หรอทางออฟโรดได แตยงไมดนก สวนใหญตดมากบจกรยานราคา 1 หมนตนๆ และมแค 7. ยกลางๆ ครบผม สภาพส ประมาณ 76 มรองรอยสถลอกพอสมควร คราบสนมบาง จากอายการใชงาน และการ. […]

1เกยรไมเขาตามตำแหนง อกหนงปญหาทนาสนใจ เมอรสกวาเขาเกยรบางตำแหนงยาก บงบอกเรองอายของเกยรแมวาจะเกดในระบบ. เกยร cvt คอหนงคำทหลายคนนาจะเคยไดยน ทถกใชในรถเกยรออโตหลายรนในปจจบน โดยเฉพาะรถประเภทซตคาร ตางใชงานระบบเกยร. รถกระบะม อสอง 5 นาท ก บ Chevrolet Colorado ม อสอง […]

จกรยานเสอหมอบ Bianchi Nirone 7 เกยร ชมาโน 105 22 สปด ตะเกยบคารบอน BIANCHI MY2020 2890000 บาท. จกรยานพบได เฟรมอล ลอ 14 นว ดสเบรคเคเบล […]

ระบบเกยร 7 Speed มอเกยร Twist-Grip. จกรยานเสอหมอบ Bianchi Nirone 7 เกยร ชมาโน 105 22 สปด ตะเกยบคารบอน BIANCHI MY2020. จ กรยานพ บ […]

คนหารถมอสองในภเกต อานขาวสารถยนต เปรยบเทยบราคารถ ท Motorscoth ตดตอเราท prmotorscoth. รหสประกาศ 34318 honda brio 12 v top ป2012 สขาว เกยรออโต รถสวยใสไซด. รถกระบะ Toyota […]

จกรยานฟคเกยร จกรยาน rakelo 700c. ตำแหนงของเกยรกเปนสวนสำคญทชวยรกษาสภาพของโซและชดเกยร ไมควรจดตำแหนงเกยรใหทแยงกน เพราะโซจะเกดการบดตว จนนำไปส. ซ อเลย Expert Group จ กรยาน เส อภ เขา Kanajb ล อ […]

  • 1
  • 2