เสนทาง 2 โดย รถตเรอเฟอรรแทกซ จาก กรงเทพ ไปยง เกาะชาง ออกเดนทางตงแต 0500 โมง จาก Khao San Boonsiri จนถงเวลา 0730 ท Khao San […]