นงชลๆ ประมาณ 130 ชวโมง กถงทาเรอหนาทอนแลว แตถาหากอยากไปเทยวเกาะพะงนตอ กสามารถใชบรการเรอของ ซทราน ดสคฟเวอร ทเปน. บนไปสมย ในชวงโควด-19 ไมใชเรองนากลวอกตอไปเพราะ Bangkok Airways พรอมพาทกคนบนตรงลงเกาะดวย 4 มาตรการเขม รบรองวาปลอดภยหายหวง. Rooftop […]

ตาราง เรอ ชมพร เกาะเตา. เสนทาง 1 โดย เรอเฟอรรรถต จาก ชมพร ไปยง เกาะสมย ออกเดนทางตงแต 0545 โมง จาก Na Thon Koh Samui […]

การเดนทางไปเกาะสมย – แนะนำขอมลการเดนทางไปเกาะสมย โดยรถโดยสารประจำทาง โดยรถไฟ บรการรถเชา โดยเครองบน โดยเรอ. ย-ดอนสก จากเดม 140 บาททาน ปรบลด. Bali Hai Pier In Pattaya ทาเรอไปเกาะสมยวธเดนทางไป เกาะสมย […]