เกาะเตา 3 วน 2 คน เทยวคม จดเตม. เกาะสมย เกาะพงน และเกาะเตา. เร องเด นเย นน ว นท 24 ธ นวาคม 2558 […]

เสนทาง 2 โดย รถตเรอเฟอรร จาก ชมพร ไปยง เกาะเตา ออกเดนทางตงแต 2000 โมง จาก Chumphon Train Station จนถงเวลา 2100 ท Axara Tour […]

เรอเฟอรรของ ลมพระยา จะเดนทางจาก ชมพร ไป เกาะเตา เกาะพะงน และเกาะสมย การเดนทางจาก ชมพร ไป เกาะเตา. Landing Craft Infantry 724 เปนจดดำนำทโปรดปรานสำหรบผมาเยอนเกาะเตา อดตเรอรบในสงครามโลกครงทสองของสหรฐอเมรกาลำนม. Chumphon By […]