จากกรณทชาวบานรองสอเรอง ไดมขบวนการนายทน นำรถแมคโฮ จำนวน 2 คน พรอมรถบรรทกพวง จำนวน 6 คน เขามาทำการลกลอบขดทรายในพนท. ชดไทย ถกพดถงอยางไรบน Pantip อานกระท ชดไทย ตงกระทและรวมพดคยเกยวกบ ชดไทย หารานเชาชดไทยเพอน. รถไฟไปกระบ […]