สำหรบรถไฟสายสแดงเขม ชวงหวลำโพง บางบอน มหาชย การศกษาเบองตนกำหนดใหมสถานรวม 18 สถาน เรมจากสถานหวลำโพงทเชอมโยงกบสาย. รถไฟฟาชานเมองสายสแดงเขมเสนทางบานภาชมหาชย เปนโครงการทมงเนนหลกในเสนทางตามแกนทศเหนอทศใตทศตะวนตกเฉยงใต มแผน. ป กพ นโดย Tom Tommy ใน Munmun ในป 2021 […]