คำขนตน ตองเหมาะสมกบระดบของผรบ เชน เขยนถงคณคร ถงพอ แม ญาตผใหญ เขยนถงพระสงฆ คำขนตนจะแตกตางกน 4. คอนเสรต 33ป คนสรง เจาของฉายาขนพณพนมไพร มงคล อทก หวอง. ประกวดงานเข ยน ร […]