เขยนจดหมายถง พอ-แม ใชค าขนตนวา ก. ในบานมกนอย 7 คน ตอนนนตดสนใจเขยนจดหมายลาคร เพราะตองดแลนองๆ เนองจากนองยงเลกมาก และตายายตองออกไปทำงาน นองอารมกลาว. จดหมายลาหย ด จากเด กน กเร ยนต วน […]

ขอสอบวชาภาษาไทยเพออาชพ รหสวชา ๒๐๐๐ – ๑๑๐๒ ชน ปวช๒ เรอง การเขยนจดหมายกจธระ จำนวน ๑๐ ขอ โดย นายบญกวาง ศรสทโธ โรงเรยนหวยแถลง. ใบงาน เรอง การเขยนจดหมายกจธระ หนวยท […]

เขยนจดหมายถง พอ-แม ใชค าขนตนวา ก. จดหมายกจธระ ไดแก จดหมายทเขยนเกยวกบเรองธระการงาน ทเปนสวนหนงของการดำเนนชวตโดยไมเกยวกบการไดกำไร หรอการขาดทน. แบบใบลาป วย ลาคลอดบ ตร ลาก จส วนต วเข ยนท ว […]