คนหา หอพก ทพก อพารทเมนท ใกลสถานรถไฟฟาสายสเขยว ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต. คนผวจราจรถนนพหลโยธนเพม 4 จด หลงกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสเขยวเหนอชวงหมอชชต-สะพานใหม-คคต 36 พฤหสบดท 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 1648 น. บ ท […]

ผวาฯอศวน โพสตเฟซบกถอยครงกาว ประกาศ กทมพยายามผลกดนคารถไฟฟาสายสเขยว เพดานสงสด 65 บาท วนท 9 กมภาพนธ 2564. เบรกขนราคารถไฟฟาสายสเขยวเปน 104 บาท ช สรางภาระแกประชาชน ควรกดใหไมเกน 42 บาทแบบสายอน ๆ […]

รถไฟฟาสายสเขยว หมอชต-สะพานใหม-คคต ความคบหนาโครงการ พรอมตำแหนงอยางละเอยดทกสถาน ทงหมด 16 สถาน 19 กม. ถกใจ 22800 คน 29 คนกำลงพดถงสงน. รถเก าเก ยร พ ง ซ […]

ชวงนเพอนๆ หลายคนคงไดเหนขาวรถไฟฟาสายสนำเงนเปดบรการมาถงฝงธนในฝงถนนเพชรเกษมกนแลว ซงกทำใหใครทอยในยานนเดน. ถนนเพชรบร เลยวเขาถนนราชปรารภ เมอถงดนแดงแลวเลยว ไปตามถนน. ภาพรวมความค บหน าโครงการรถไฟฟ าสายต างๆ จากล าส ดเป ดสายส เข ยว ว ดพระศร […]

และรถไฟฟาสายสเขยวสวนตอขยายชงหมอชต-สะพานใหม-คคต ระยะทาง 187 กม. สำหรบสถานรถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยาย ทเพมมาใหม 7 สถาน คอ – สถานพหลโยธน 59 n18 – สถานสายหยด n19 – สถานสะพานใหม n20. […]

ขาวด กทมประกาศเลอนเกบคาโดยสารรถไฟฟาสายสเขยว 104 บาทตลอดสาย ออกไปกอน หวงชวยลดภาระของประชาชนชวงโควด-19. รถไฟฟาสายสเขยว คาโดยสาร 104 บาทไมแพง ลองเทยบด. แจ งป ดจราจร ถนนว ภาวด ร งส ต ฝ […]

วนนเราจะพาไปดโครงการทาวนโฮมทำเลใกลรถไฟฟาสายสชมพและสายสเขยว ในราคาเรมตนหยบจบไดงายสำหรบวยทำงาน กบโครงการ พฤกษาวล. ทาวนโฮมโครงการใหม บนทำเลพหลโยธน ใกลรถไฟฟาสายสเขยว และทางดวน เรมตนท 32 ลานบาท. Ther Ladprao 93 ทาวน โฮมหร ทำเลด ย านลาดพร าว […]

สายสเขยวเขม หมอชต-สะพานใหม-คคต ขาวลาสด จะเลอนเปดไปป 2564 แตจะเปดสถานหาแยกลาดพราวใหใชกอนตามทบอกไปขางตน. เปดเผยวา กทมไดเจรจากบบรษท บทเอส กรป โฮลดงส จำกด มหาชน หรอ bts ใหกำหนดอตราคาโดยสารรถไฟฟาสายสเขยวตลอดทงเสนทางรวมสวน. ให เช าคอนโด ล […]

การเปดเดนรถไฟฟาสายสเขยวสวนตอขยายชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต จะเปดใหบรการฟรถงวนน 15 มค ในขณะทการตอสญญาสมปทานรถไฟฟาสาย. สภาองคกรผบรโภค เปดตวเลขกำไรตออายสมปทานรถไฟฟาสเขยว หากเกบ 65 บาท กำไร 24 แสนลาน ขณะทขอมลคมนาคม เกบ 49 บาท กำไร 38 แสนลาน […]