5 บนเรวทะลผนงหองเลย55 How paper is a jet aircraft. การใชกระดาษพบเครองบน นนตามปกตแลวจะบนไมไดไกลนกบางท ปาไปยงไมทนบนกตกลงมาแลว เพราะเปนวาความทรงตวอาจจะไมด หรอบาง. ว ธ พ บเคร องบ นกระดาษ สำหร […]