การแขงขนเครองบนกระดาษพบชงแชมปประเทศไทยครงท14 จะมขนในวนพรงน 27 สค รางวลท 1จะไดเงนรางวล 5000 บาท และ. ดชหมอง ทองด ซงเปนเดกไรสญชาต ทเปนตวแทนประเทศไทยไปแขงขนพบเครองบนกระดาษ เดนทางเขาพบนายกรฐมนตร เพอกลาวขอบคณ ท. Thai Fest X Bnk48 […]

45 รอนด Paper plane No. คอรด 365_วนกบเครองบนกระดาษ bnk48 คอรดเพลง 365_วนกบเครองบนกระดาษ. พ บเคร องบ นกระดาษ F14 Tomcat How To Make A […]