สวสดคะเพอนๆ วนนเราจะมารววเครองบนHello Kitty ของ EVA Air มาใหดคะ นารกมากๆ เครองบนทตกแตงทกอยางเปนแมวคตต แมแตไหมขดฟน. โลโกการตน นารกๆ จะชวยสรางการเจรจาตดตอธรกจทใหความรสกผอนคลายและเปนกนเอง เหมอนครอบครว ญาต พนอง. Passenger Plane Cartoon Cute […]