เครองบนการบนไทย ขนวคซน SinoVac 2 แสนโดส ถงไทยแลว ประยทธ เปนประธานรบ วคซนโควด19 คนรอยยม ประเทศไทย. บนไทย พรอมขนวคซนโควดลอตแรก ถงไทย 24 กพน การบนไทย ประกาศความพรอมขนวคซนโควด-19 ลอตแรก จำนวน […]