1980 ทำการบนทดสอบรวม 9 เทยวบนเปนโครงการ. เครองบนขบไลยคท 1 1945 – 1955 ยคท 1 ของเครองบนขบไลเรมขนพรอม ๆ. คล ปส ดยอด เหม อนด อย ต […]