เครองบนลำเลยงแบบท 5 บล5 เครองบนลำนเปนเครองบนรนเดยวกบทบรษทเดนอากาศไทยใชงาน โดยไดรบการตกแตงเปนพเศษ. เลขเครองบนพระทนง ในหลวงร10-พระราชน ใกลเขามาแลวสำหรบการออกรางวลประจำวนท 1 มนาคม 2564 หลายคนอาจมเลขในใจกนอยแลว แตสำหรบ. ร 10 พระราชทานพระบรมฉายาล กษณ ท ฉายค พระราช […]