เฮลคอปเตอร เฮลคอปเตอรไมใชเครองบน แตเปนอากาศ. ป คศ1936 เครองบนโดยสาร ดกลาส ดซ3 ป คศ1936 เกดการพฒนารปแบบปกของเครองบนใหบางขนทำใหตนทนในการผลตเครองบนตำลง ผโดยสาร 21. ร ว วนาท น Sp 4d Model […]