เครองนมสองชน ชนเฟรสคลาส ชนธรกจ และชนประหยดพรเมยมอยชนบน. เครองบนบงคบ ปก 2 ชนทำเอง ตนแบบจาก BLUEHAWKอปกรณและชดไฟ-โฟม. F 35 Air To Air Refueling Aircraft Fighter Aircraft Air […]