เมอวนท 16 สงหาคม 2562 นายสเมธ ดำรงชยธรรม กรรมกา ร10 พระราชทานนาม ละหานทราย เครองบนโบอง 777-300 ลายเรอพระทนงสพรรณหงส ตดขาว. เลขเครองบนพระทนง ในหลวงร10 พระราชน เดจไปจ. ป กพ […]

เลขเครองบนพระทนง ในหลวงร10-พระราชน ใกลเขามาแลวสำหรบการออกรางวลประจำวนท 1 มนาคม 2564 หลายคนอาจมเลขในใจกนอยแลว แตสำหรบ. เลขเครองบนพระทนง ในหลวงร10 พระราชน เดจไปจอดรธาน March 1 2021 ชมความงาม พระราชน ฉลองพระองค ผาไหมยกดอกลำพนลายจงกลน. ป […]

หลกเกณฑในการพจารณาเครองบนทมความเหมาะสมทจะบรรจเปนเครองบนพระราชพาหนะทดแทนเครองบนแบบเกาคอ จะตองมสมรรถนะสง สามารถ. เปดไทมไลนสอบสวนโรคผตดเชอโควดทงหมด 19 คน จากงานปารตวนเกด ดเจมะตม ผประกาศ nbt กไปรวมงานดวย. ป กพ นโดย Onwipa Biriyabongsa ใน King Rama X […]