หนงสอ หนงสอนยาย ภาษาไทย ภาษาจน ภาษาองกฤษ ปรชญา. มาเรยนรคำศพททใชบอยในสนามบนกนเถอะ baggage boarding pass carry-on customs departure time overhead bin steward on board และคำศพทอนๆ. […]