คนหาคำศพท Airplane แปล องกฤษ ไทย อ. ดส เขาเขยนแบบนนจรงๆ เขาเขยนวาออรทา Leap Year 2010. Pasathai에 있는 핀 ตดตามใหครบนะครบ ยทบ ดด ฟรทงนน. เครื่องบินภาษาอังกฤษเขียนว่า. […]