คำ ศพทภาษาองกฤษ ยานพาหนะ Vehicles มาเรยนรคำศพทเกยวกบยานพาหนะภาษาองกฤษกนดนะครบ วามอะไรกนบาง เปนสงทเราใชเดนทาง. จด ปากมาก ปากโปง ชางต มองโลกในแงราย ภาษาองกฤษวาอยางไร. เส นทางน กบ น ตอนแนวข อสอบน กบ […]