คำศพทภาษาองกฤษแอร คอ คำศพททตองรถาคดสมครแอรโฮสเตส สจวต ซงมกคำศพททใช ในเครองบน สนามบน ทเปนภาษาองกฤษ ท. พจนานกรม แปลภาษา แปลภาษาองกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French. ผลการค […]

ครสตศกราช ในภาษาองกฤษ ตองอานอยางไร. สอ เสถบตร แปลภาษาไดงาย ๆ ไดหลากหลาย พจนานกรมออนไลน ดกชนนารออนไลน คนหาคำศพท มากมาย. Vocabulary แปลได ว าหมายถ ง คำศ พท Word […]

On the plane อานวา ออน-เฑอะ-เพลน แปลวา บนเครองบน. คำ ศพทภาษาองกฤษ ยานพาหนะ Vehicles มาเรยนรคำศพทเกยวกบยานพาหนะภาษาองกฤษกนดนะครบ วามอะไรกนบาง เปนสงทเราใชเดนทาง. ๒๕ แบบฝ กอ านช ดท ๑๘ […]