ในปจจบนมเครองบนยคท 5 เพยง 2 แบบคอ f-22 และ f-35 แตรสเซยไดประกาศมาแลววาเครองบนยคท 5 ของตนกำลงพฒนาและอาจจะพรอมขนบนใน. ศล 5 ศลหาคออะไร หมายถงอะไร ศล หมายถง ความตงใจทงดเวนจากความชว ความทจรต และสงทไมดทกประการ […]