เครองบน Su-2730 เปนผลงานวจยและออกแบบ และพฒนาระบบตางๆ โดยกลมบรษทซคอย Sukhoi Company ทมววฒนาการมายาวนานตงแตยคสหภาพโซเวยตจนถงยค. พมามความสนใจในเครองบน mig-29n ของมาเลเซยจำนวน 14 ลำในรปแบบการจดซอมอสอง เนองจากมาเลเซยกำลงจะหยดปฏบตการดวย mig-29n แตลมเหลว. Thaidefense News ภาพเคร องบ […]