เครองบนทงระเบด b – 2 สภาครองเกซไดอนมตแผนการจดทำในป 1987 b-2 ยากทจะตรวจสอบผานสญญาณอนฟาเรด เสยง สญาณ ไฟฟา สายตาหรอเรดาร ความ. มกยอเปน WWII หรอ WW2 เปนสงครามทวโลกกนเวลาตงแตป 1939 ถง […]