จดอนดบเครองบนรบ ททรงประสทธภาพ ทสดในโลก จะม. 10General Dynamics F-16 Fighting Falcon F- 16 เหยยวจอมรกรบเปนหนงในเครองบนทไดรบความนยมมากทสดในโลก ดวยความสามารถในการตอสขนสงทไดรบการ. ป กพ นโดย Ricardo T H ใน […]