สำหรบเครองบนรน F-35 บ รนนมราคาเรมตนทราว 1155 ลานดอลลารสหรฐ ราว 3700 ลานบาท ซงนบวาเปนหนงในเครองบนขบไลทมราคา. กด Subscribe เพอตดตามขาว สาระ ความร ใหมๆ จากพวกเรานะคะ1FF-22 Raptor2F-35 Lightning II3. […]