เปดตว f-5 th อพเกรดแลว เทยบเครองบนขบไล กรพเพน ในยค 45 เผยแนวทางพฒนา ตอยอดใสจตวญญาณลดการใชงบประมาณ วางเปาพฒนาซอฟแวร. เหตเครองบนรบชนด เอฟ 5 อ ของกองบนท 21 อบบราชธาน เกดอบตเหตตกครงน เกดขนเมอเวลา […]