แบบออรวลไรทมาแสดงการบนในประเทศไทยเปนครงแรก ณ สนามมาสระปทม เพอเปนการแสดงการบน. กองทพอากาศไทยจดพธตอนรบเครองบนฝกบน T-50TH ทกอง. F 5e Tiger Ii F 5t Tigris Super Tigris Of The Royal Thai […]