นอกจากน พลออจอม ยงกลาวดวยวา เครองบนรบ T-50TH ทประเทศไทยซอมาในคราวนจดเปนตว Top ของโลก เนองจากประเทศมหาอำนาจยงไมมใช. แบบออรวลไรทมาแสดงการบนในประเทศไทยเปนครงแรก ณ สนามมาสระปทม เพอเปนการแสดงการบน. Hawk 75n Rtaf Franco Thai War 1940 […]