วคซนปองกน COVID-19 จากบรษท Sinovac ลอตแรก 200000 โดสจากจนถงไทยแลวเมอเวลา 1005 น. วคซนโควด Sinovac เตรยมขนเครองบน จากจน ถงไทยพรงน วนท 23 กมภาพนธ 2564 – 1220 […]