การบนไทย ประกาศขายอากาศยานมอสอง รวมถง b747 และ b777-300 ทงหมดรวม 34 ลำ. นก นงวนเขาออก เทยวละ 10 บาท ไดคะ สวนตวเจาของกระท อาย 45 เงนเดอน 32000 […]