พบชนสวนลอเครองบน ตวเครองบนทบงบอกวาเปนสายการบนศรวจายาแอร และเสอผาเดกสชมพซงตรงกบ. จากเหตการณระทกขวญทเกดขนรบตนป 2564 อกหนงคด คอกรณ. ภ เขาไฟระเบ ดอ นโดน เซ ยต องหน อพยพหลายพ นคน Volcano Eruption In Indonesia […]